ผลงานนักเรียนบ้านครูกล้วย

  UPDATE ล่าสุดปี 2567

ผลงานของนักเรียนบ้านครูกล้วย ปี 2567
สอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1
ร.ร. จอมสุรางค์อุปถัมภ์ และอยุธยาวิทยาลัย

ห้องเรียนปกติ, ห้องเรียนพิเศษ (GIFTED, English Program (EP.) และภาษาจีน)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน สอบเข้าชั้น ม.1 ปี 2567

ผลงานนักเรียนบ้านครูกล้วย ปี 2566 

ผลงานของนักเรียนบ้านครูกล้วย ปี 2566
สอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1
ร.ร. จอมสุรางค์อุปถัมภ์ และอยุธยาวิทยาลัย

ห้องเรียนปกติ, ห้องเรียนพิเศษ (GIFTED, English Program (EP.) และภาษาจีน)

สอบเข้า ม.1 ปี 2566

ผลงานนักเรียนบ้านครูกล้วย

ผลงานของนักเรียนบ้านครูกล้วย ปี 2565
สอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1
ร.ร. จอมสุรางค์อุปถัมภ์ และอยุธยาวิทยาลัย
ห้องเรียนพิเศษ (GIFTED, English Program (EP.) และภาษาจีน)

bankrukluay-congrats-gifted

ผลงานนักเรียนบ้านครูกล้วย

  UPDATE ล่าสุดปี 2567
ผลงานของนักเรียนบ้านครูกล้วย ปี 2567
สอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1
ร.ร. จอมสุรางค์อุปถัมภ์ และอยุธยาวิทยาลัย
ห้องเรียนปกติ, ห้องเรียนพิเศษ (GIFTED, English Program (EP.) และภาษาจีน)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน สอบเข้าชั้น ม.1 ปี 2567

ผลงานนักเรียนบ้านครูกล้วย ปี 2566 

ผลงานของนักเรียนบ้านครูกล้วย ปี 2566
สอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1
ร.ร. จอมสุรางค์อุปถัมภ์ และอยุธยาวิทยาลัย

ห้องเรียนปกติ, ห้องเรียนพิเศษ (GIFTED, English Program (EP.) และภาษาจีน)

สอบเข้า ม.1 ปี 2566

ผลงานนักเรียนบ้านครูกล้วย

  [ปี 2565]  

สอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1
ร.ร. จอมสุรางค์อุปถัมภ์ และอยุธยาวิทยาลัย
ห้องเรียนพิเศษ(gifted, English Program และภาษาจีน)

bankrukluay-congrats-gifted

ผลงานนักเรียนบ้านครูกล้วย

  [ปี 2564]  

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.ไพลิน รักษาพล

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.ธนภร อุณหกาญจน์กิจ

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.เพลินพิชชา ทางธนกุล

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.ธนพร เทียมวรรณ

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ช.ญาณาธิป ศิริพัฒน์

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ช.นพวิชญ์ จิตต์บุรุษ

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.ธนัชญา ลีลานุรักษ์

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

ผลงานนักเรียนบ้านครูกล้วย  ปี 2564 

ติวจริง สอบติดจริง
นักเรียนบ้านครูกล้วย สอบติด ร.ร. ชื่อดังของจังหวัด
เช่น ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา, ร.ร. จอมสุรางค์อุปถัมภ์
และ ร.ร. อยุธยาวิทยาลัย และ ร.ร.รัฐบาลชั้นนำอีกหลายแห่ง

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.ไพลิน รักษาพล

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.ธนภร อุณหกาญจน์กิจ

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.เพลินพิชชา ทางธนกุล

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.ธนพร เทียมวรรณ

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ช.ญาณาธิป ศิริพัฒน์

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ช.นพวิชญ์ จิตต์บุรุษ

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.ธนัชญา ลีลานุรักษ์

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา


ผลงานนักเรียนบ้านครูกล้วย

  [ปี 2563]  

ติวจริง สอบติดจริง
นักเรียนบ้านครูกล้วย สอบติด ร.ร. ชื่อดังของจังหวัด
เช่น ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา, ร.ร. จอมสุรางค์อุปถัมภ์
และ ร.ร. อยุธยาวิทยาลัย และ ร.ร.รัฐบาลชั้นนำอีกหลายแห่ง

สอบได้ที่1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

ด.ช.บารมี รักษ์ความสุข

สอบได้ที่ 1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบได้คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น.ส.ชุติกาญจน์ วงค์จิโรจน์

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบได้ที่13 ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย

ด.ช.ธนกร เรืองทอง

สอบได้ที่ 13 ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย

สอบได้ที่16 ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย

ด.ญ.ธนัญญา ทองสพริ้ง

สอบได้ที่ 16 ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย

สอบได้ที่3 ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์

ด.ญ.นภวรรณ ปราบนิกร

สอบได้ที่ 3 ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์

สอบได้ที่5 ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์

ด.ญ.นภัสสร อุดมศิลป์

สอบได้ที่ 5 ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์

สอบได้ที่10 ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์

ด.ญ.อัษราภัค ธุวสถิตย์

สอบได้ที่ 10 ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์

สอบได้ที่19 ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์

ด.ญ.นิชานันท์ ผ่องไสววงศ์

สอบได้ที่ 19 ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์

ผลงานนักเรียนบ้านครูกล้วย ปี 2563

สอบได้ที่1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

ด.ช.บารมี รักษ์ความสุข

สอบได้ที่ 1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบได้คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น.ส.ชุติกาญจน์ วงค์จิโรจน์

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบได้ที่13 ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย

ด.ช.ธนกร เรืองทอง

สอบได้ที่ 13 ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย

สอบได้ที่16 ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย

ด.ญ.ธนัญญา ทองสพริ้ง

สอบได้ที่ 16 ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย

สอบได้ที่3 ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์

ด.ญ.นภวรรณ ปราบนิกร

สอบได้ที่ 3 ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์

สอบได้ที่5 ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์

ด.ญ.นภัสสร อุดมศิลป์

สอบได้ที่ 5 ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์

สอบได้ที่10 ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์

ด.ญ.อัษราภัค ธุวสถิตย์

สอบได้ที่ 10 ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์

สอบได้ที่19 ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์

ด.ญ.นิชานันท์ ผ่องไสววงศ์

สอบได้ที่ 19 ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์